ldd.gif (3918 bytes) Draugijos įstatai    Nariai     Dendrologia Lithuaniae

 

LDD yra savarankiška mokslinė-visuomeninė organizacija, kuri buvo įkurta 1991 m. balandžio 16 d. Steigiamajame draugijos posėdyje, kuris įvyko Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode, dalyvavo 17 dendrologų, kurių iniciatyva ir buvo įkurta LDD. Draugija jungia šios srities specialistus ir dendrologus - mėgėjus, nukreipdama jų pastangas aktualiausių dendrologinių Lietuvos problemų sprendimui. Pagrindinis LDD tikslas tirti ir gausinti Lietuvos dendrofloros išteklius, propaguoti naujų dekoratyvinių augalų auginimą, skatinti mokslinį tiriamąjį ir leidybinį darbą dendrologijos klausimais.

Aukščiausias LDD valdymo organas - visuotinis susirinkimas, šaukiamas kas du metus. Tarp šių susirinkimų draugijos valdymo organas - valdyba, kurios narius išrenka visuotinis susirinkimas. Valdybos narių skaičius nepastovus ir koreguojamas visuotinių susirinkimų metu. LDD valdyba iš savo narių renka pirmininką ir jo pavaduotoją (-jus). Valdybos pirmininkas atstovauja LDD palaikant ryšius su kitomis organizacijomis, valdo draugijos finansus.

1991-1996 LDD pirmininko pareigas ėjo nusipelnęs Lietuvos dendrologas dr. V.Ramanauskas, nuo 1997 iki 2002 metų šias pareigas užėmė žymus Lietuvos dendrologas dr. L. Januškevičius.2002 metais draugijos pirmininku išrinktas dr. Audrius Skridaila, Vilniaus universiteto Botanikos sodo direktorius.

LDD būstinė nuo pat jos įkūrimo iki 2002 buvo Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sode. 2002 metais ji perkelta į Vilniaus universiteto Botanikos sodą. Šiuo metu draugijos adresas korespondencijai:

Lietuvos dendrologų draugija
Nakvišų g. 14 
Patamulšėlis, Rokų sen.
LT-46164 Kauno raj. 

El. paštas dendrologai@gmail.com

Nuo 1993 metų draugija leidžia periodinį, tęstinį leidinį "Dendrologia Lithuaniae", kuriame gvildenami Lietuvos dendrologams aktualūs klausimai ir problemos, pristatomos turtingiausios šalies dendrologinės kolekcijos, pateikiami duomenys apie Lietuvos dendrofloros tyrimus ir pan.

LDD remia ir atskirų autorių ruošiamus leidinius, kuriuose skelbiami tyrimai apie Lietuvos dendroflorą, rengia rekomendacijas dendrologiniais klausimais, organizuoja mokslines konferencijas, seminarus, pasitarimus.

2008 m. balandžio 4 d. LDD pirmininku išrinktas Arvydas Rutkauskas (UAB "Želdynėlis", el. paštas arvydasru@gmail.com ).

2010 metų pradžioje LDD nariais buvo 100 dendrologų - profesionalų ir mėgėjų.